Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999). Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989-2014)

Autor: Katarzyna Marszałek
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2017-01-27
Kategoria: Perły z lamusa
ISBN: 9788378508908
Ilość‡ stron: Ilość stron: 698

,,Wybór źródeł do dziejów ZHR", Tom I, Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 1989-1999, Tom II, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 2001-2016, Tom III, Statuty oraz komentarze, dokumenty, dotyczące Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego 1989-2016, jest kontynuacją serii wydawniczej wydanej nakładem Oficyny Wydawniczej ,,Impuls", dotyczących dziejów organizacji harcerskich od chwili powstania stowarzyszeń do czasów współczesnych:

- z 2014 r. trzytomowego ,,Wyboru źródeł do dziejów ZHP". Tom I Utworzenie ogólnopolskiego Związku Harcerstwa Polskiego i czas próby ruchu harcerskiego (1918-1944), Tom II Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944-1988), Tom III Odrodzenie, lata demokracji (1989-2014)

- z 2016 r. ,,Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918-2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego". -z 2017 r. ,,Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce Ruch harcerski w latach 1980-1989".

Opublikowanie tych źródeł ma na celu udostępnienie szerszemu gronu czytelników materiałów dostępnych jak dotąd nielicznym. Chcę w ten sposób ułatwić zainteresowanym studia nad dziejami ruchu harcerskiego przez samodzielną lekturę i własną interpretację zgromadzonych dokumentów.

Umieściłam tu źródła odnalezione podczas kwerend przeprowadzonych w latach 2014-2016 w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Archiwum ZHR w Warszawie przy ulicy Litewskiej, na stronach internetowych ZHR, we wcześniejszych publikacjach zawierających źródła oraz zasobach kolekcjonerów.

Na serię ,,Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej" składają się trzy tomy:

- tom I, Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999);

- tom II, Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001-2016);

- tom III, Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989-2016).

Ze względu na obszerność i dużą liczbę materiałów do dziejów ZHR zrezygnowałam z zamieszczenia ich wszystkich i skoncentrowałam się tylko na wybranych, dlatego każdy tom zawiera dokumenty sklasyfikowane według następujących kategorii:

- w tomie pierwszym i drugim zamieszczono dokumentację Zjazdów ZHR, pozjazdowe decyzje władz ZHR (ze względu na ogrom materiałów źródłowych zamieściłam tu tylko źródła odnoszące się do ideologii ZHR, współpracy z innymi organizacjami, stosunków z instytucjami państwowymi; pominęłam np. zagadnienia finansów stowarzyszenia, odznak, wydawnictw, tzw. działalności dotyczącej ,,Wschodu"; uchwały, wnioski i stanowiska dotyczące Statutu, Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego umieściłam w tomie ich dotyczącym) oraz inne dokumenty, takie jak listy, informacje, komunikaty, uchwały, apele; - do tomu trzeciego weszły statuty ZHR, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

Patroni medialni